Diaconaat

Diaconaat komt van een Grieks woord dat ook in het Nieuwe Testament gebruikt wordt: diakonia. Dat woord heeft te maken met iemand bedienen aan tafel, zorgen dat iemand alles krijgt wat hij nodig heeft. Maar een diaken is meer dan een ober. Het gaat om dienen van de ander, helpen van de ander, zorgen voor de ander. Diakenen doen dit in navolging Jezus Christus. In zijn liefde diende Hij ons, werd arm voor ons, gaf Hij zelfs zijn leven voor ons. En Hij vraagt van jou en mij om Hem hierin te volgen. Dat hoort bij christen zijn, bij kerk zijn. De kern hiervan? Liefde! Zoals Jezus zelf zegt: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf (Matteüs 22: 37-40). En die liefde voor een ander kun je laten zien door hem te helpen en te dienen.
 
De diaconie stimuleert en roept op om in woord en daad ondersteuning te bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben en is gericht op de opbouw van een liefdevolle en dienende gemeenschap. Een gemeenschap waarin niemand gebrek lijdt, en waarin de leden zelf naar elkaar en de samenleving omzien.
 
In de kerkdiensten is de diaconie zichtbaar in de collecte, dienen rond het avondmaal, het maken en beschikbaar stellen van geluidsopnamen van de kerkdiensten en liturgieverspreiding, organiseren van rijdiensten voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Ook organiseren de diakenen o.a. uitjes voor senioren en de paas- en kerstmaaltijd.
 
Buiten de kerkdiensten verlenen diakenen praktische en maatschappelijke hulp. De diakenen werken samen met GIDS zorgloket dat de verbinding legt tussen vragen uit de kerk en uit de samenleving. De diaconie steunt ook instellingen en projecten in binnen- en buitenland. Denk hierbij aan inzamelingen voor de Voedselbank Haarlem, en via de landelijke CGK o.a. jeugdhulp, zending en diaconale projecten. Wereldwijd worden diverse projecten en noodhulp bij rampen ondersteund.
 
De diaconie wordt ondersteund door het landelijk diaconale bureau van de Christelijke Gereformeerde kerken.

Contact

Goede Herderkerk [Route & grote kaart]
Rechthuisstraat 9
2024 EC Haarlem
tel. 023 - 5 27 16 44